Analytics

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

เทคนิคง่ายๆในการทำให้ code รันเร็วขึ้น


ก็จะทำให้ไม่เรียก function addurl มาใช้ 2 ครั้ง 2 ครา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น