Analytics

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

การทำ Application บน Android ตอนที่ 6


เรียก cd android-sdks\tools เพื่อใช้ zipalign จัดการ pack APK ให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมจะวางตลาด โดยใช้คำสั่ง zipalign -v 4 C:\Users\SuPhot\Desktop\Tux\newcarprice.apk C:\Users\SuPhot\Desktop\Tux\newcaprice1.apk ผลที่ได้ค newcarprice1.apk จะเป็นไฟล์ที่จะใช้วางตลาด
ที่ถูกแล้วในขั้นตอนจากตอนที่ 5 ที่จะ export signed apkควร ตั้งชื่ไฟล์เป็น newcarprice_nonalign.apk แล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็น newcarprice.apk ในขั้นตอนนี้ก็จะได้มาตราฐานกว่า 


หน้าตาใน De
veloper Console ใช้งานง่ายคงไม่ต้องอธิบายแล้วข้
อสังเกตในการทำ Application บน Android
***ตั้งชื่อ Project ให้เรียบร้อยก่อน
เพราะเวลาไปแก้ทีหลังจะทำได้ยากมาก

้าจะแก้ชื่อาจต้องเริ่มทำกันใหม่เลยจะง่ายกว่า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น