Analytics

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

ภาวะโลกร้อนและโลกเย็นไปพร้อมๆกัน

ภาวะโลกร้อนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงคือ อุณหภูมิในทะเลเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 องศาเซลเซียส อันเป็นผลจากภาวะเรือนกระจก แต่ในขณะเดียวกัน ภาวะโลกเย็นนั้นเกิดจากวงจรของอุณหภูมิในอากาศ ซึ่งจะมีการปรับทิศทางในทุกๆ 20 ปี


และเมื่อดูทิศทางของอุณหภูมิในกระแสอากาศโดยใช้วิธีเจาะแท่งชั้นน้ำแข็งขึ้นมาตรวจสอบ
จะพบว่าอุณหภูมิผิวน้ำแข็งในปัจจุบันใกล้เคียงกับยุค Little Ice Age
ซึ่งเกิดขึ้นในราว ค.ศ. 1600 ยุคที่เริ่มก่อตั้งราชวงศ์ซาร์ ในรัสเซีย


ดังนั้นถึงแม้ธารน้ำแข็งจะละลายอันเกิดจากอุณหภูมิของผิวทะเล แต่อากาศที่ผิวน้ำแข็งจะยังคง
มีทิศทางที่เย็นลงอีก เรื่อยๆ ในช่วง 20 ปีต่อจากนี้ไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น